top of page
Schrodinger’s Cat Mongolian Version

Schrodinger’s Cat Mongolian Version

₹310.00Price
Sales Tax Included
Эйнштайн ба аюулгүй бодлогын теори, Хайзенбергийн томсон шилжилтийн принцип, Шрёдингерийн тоглох томъёо нь гайхалтай хэрэглэгч, физикийн хайртай нар, урт хугацаанд зориулсан байна. Физик нь гүйцэтгэлтэй байхад гэж хэлж, ихээр асуудал барьдаж эхэлж байна. Тэнгэртэй хөгжил, антигазар, хоёрдугаартай алингийн сонин гэх мэт комплекс физикс юм. Гэхдээ физик болон шүлэг, хоёул, хэвийн тайвны хэмээх хариулт, хийлэл юм. Физик болон шулгийг хоёр нь хамтын хамтарч байна. Физик нь байгал, үнэн, үйл явдалтай холбоотой бүх зүйлээ тайлбарлах боломжгүй, шүлгийг үнэлэх боломжгүй, харин шүлэг нь бидний эмоци бүхий зуйлээр байна. Совет дамжуулалт, шүлгийг илгээжээсэн түүхтэй тэднийн дундах залуу хэн нэг. 2022 онд физиксийн Нобелийн шагнал гарчээ. Энэ нь минийг физик болон шүлгийг хамтран холбоо барихдаа сэргэлтэй болгосон. "Шрёдингерийн
Муур" гэсэн номыг бичээж байна. Миний гайхамшигт ахлах эхнэртэйгээ уламжлана гэж боддог хэдийд. Бид хүслээ, биднийг оюутны амьдралын гол нь хариуцах боломж байгааг, хариуцах боломжгүйгээр биднийг оруулан, бидний амьдралыг нэгдэлд хийх боломжгүйг бидэнд нь харуулж өгөхийг урьж байна. Урж байгаа багтайгаа нь үнэхээр илүү дэлгэц, үзэл бодь хэлэх замаар энэ номыг бичив.
Миний залуучуудтай хамтарч, номыг бичсэн газартаа би хамгийн түрүүнд, Бизнес, ашиг, зардлын далан болон тусламж, харилцааны үйл ажиллагааг бичээсэн ном төсөөлөх нь гэхэд муу явдал юм. Номын баг хүргэлтийн талаар яагаад бас л илэрцүүлэхгүй байсан гэхэд би асуудлаа тайлах хамгийн там магадлалтайгаа өгөхийг хусэнгүй. Тэрээр бүтээл биш, энэ ном гэдэг өөрийнх нь тайван байдал, тэмдэг, хамгийн сайн бүтээл залуу мэт угэлдээс мэт угэлдээс нь өөр нэгэн хэрэггүйгээр тайлан, хүндэтгэл хийх нь билээ. Би номын талаар яагаад бас л илэрцүүлэхгүй байсан гэхэд би тухайн голчийн талаар нэгэн хүндэтгэлээ хэрхэн ашиглаж байгааг харсандаа тань
тайлбарлах нь гэхэд эрхгүй боллоо. Би дараах газартаа номын талаар л анхаарна уу.
"Энэ номыг бичсэн хүмүүс тиймээс бол ийм үг бичдэг байж чадаагүй байна. Уг үгнуудэд бидний эмоци энэ номын талаарх тайван байдал, тэмдэг, хамгийн сайн бүтээл залуу мэт үгэлдээс нь өөр нэгэ
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page