top of page
Schrodinger’s Cat Igbo Version

Schrodinger’s Cat Igbo Version

₹310.00Price
Sales Tax Included
Nuzodį Einstein nke phurų, iwu Heisenberg nke okara, njem Schrödinger dj mma n'ime ndi na-atu ihe na-ekwu na ndi na-efu nke fiziks n'ihi oke n'oge. Mgbe fiziks na-akoro n'ime, nke ọ bựghị ihe ndi na-ahu. Ndu mmiri ojii, antimata, ugbo ala, iwu quantum entanglement na-atu, di otu ihe ndi mmadu a na-atu ihe nchoghari. Ma fiziks na iwu okochabụ, abựghị na ndi mmadų anaghị afodi na ọ bụghị ha mmadų.
Ma fiziks na akwukwo, obere na mmụọ nke ndị Qzo, no n'efu na ihu. Ma fiziks na-enwe mme gi n'ekwu site n'ihi gị, ma ọ bụ poetry dị n'elu na dị n'ime, na-ekwu n'efu n'efu na njem nature. Fiziks na poetry enweghi ihe di ka ndi ozo. Fiziks aku na-aku n'obi gi niile
ma ọ bụghị the ndị mmadu anaghị afodį nke nature, ukwu, na ike uwa ma o bu poetry enweghį ihe di ka nature, ukwų, na ike uwa ma o bụ kachasi ozi nke anya anya gi. Site na afo o bula, ndi okenye na ndi ahia ofuma ndi ga-akwado poetry iji na-aku na ọ bụ nke a.
Mgbe Nobel Prize na fiziks nai ga-ahoro otụtụ 2022 na-egbuola na ndi fizikįs n'ime iwu quantum physics, o na-akpo m gi iji ma nwee bạchị na- egosipų na ihe di mma n'ime fiziks na poetry na-akpo. Njiko ikuku mu nne m gi na agha mụ ka m jide gi ike įchota na poetry. O dịghị m gi na-enwe mme n'ihi ndį fiziks ga-akuru ya na okike nke Chineke na i ghooro na ihe imuma banyere na ihe įtughari, gini mere anya ka uwa di, gini mere anya ka ike na-ekwukwa nke uwa, na nke uwa gị. O bụ ugbu a
na-echi na ọ bụghị ihe ndi mmadų dị mma ka ha bịa n'oge ma o bukwa ma ọ bụ ọ bulu ka uwa bia n'oge, o bughį kachasi nke mu o bụghị na-egosi ndi mmadu, ndi mmadu ga-ekywu na į bughi the na- ahu mma. Maka nke a, ihe dj mma ga-akwado narrakpuru ugbu a, onwe m gi dị n'ime mma, n'ihi nke į nwere na-ewu ma o bu ka uwa di.
Kowaa nke a bu ike na-asu Igbo maka ihe di mma ka uwa, o bughị the di mma ka ihe mmadų dị mma. Mgbe fiziks ga-akwų na ọ bựghị the ndi mmadų dị mma ka uwa na-ekwuputara, poetry ga-anų iji nke ya na njem nature na ike Uwa. Kowaa a bu ike na-aku Igbo maka ihe di mma ka Uwa.
  • Author Name

    Devajit Bhuyan
  • Terms and Conditions

    All items are non returnable and non refundable
bottom of page